Chính sách bảo mật – Privacy policy

Giới thiệu

Chúng tôi hiểu rằng bạn nhận thức và quan tâm đến lợi ích riêng tư cá nhân của bạn và chúng tôi coi trọng điều đó. Thông báo về Quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu dữ liệu nào chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó và cũng quy định các quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi nhận ra rằng bảo mật thông tin là trách nhiệm liên tục và vì vậy, chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian khi chúng tôi thực hiện các thực hành dữ liệu cá nhân mới hoặc áp dụng các chính sách bảo mật mới.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng (xử lý) thông tin cá nhân của bạn

Tóm lược

Truyenbo24.com thu thập thông tin cá nhân về những người dùng đã đăng ký và những khách hàng khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho bạn. Các loại thông tin chúng tôi thu thập có thể khác nhau, tùy thuộc vào cách bạn chọn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.